Global Assessors

Assessorament comptable i financer

Registre i manteniment dels llibres diaris comptables, aixió com preparació i presentació estats financers amb reporting especialitzat i amb la periodicitat segons requeriments del client.

Formulació dels comptes Anuals de cada exercici econòmic per presentar al registre de societats.

Anàlisi mitjaçant ratis de Balance Sheet, Profit % Loss, Cash Flow.

Consolidació d’estats financers.

Estudi de viabilitat de negocis i projectes.

Formulació Plans de negoci.

Control de tresoreria i gestió del Cash Flow

Control de la gestió interna i disseny de processos de treball.

Custòdia de documents.

Assessorament fiscal

Preparació, revisió, formulació i presentació de les diferents declaracions d’impostos directes i indirectes que hagin de presentar-se a les administracions públiques (Impost societats, IAE, IRPF, IGI, IRNR amb o sense establiment permanent)

Assessorament fiscal per optimitzar la rendibilitat fiscal de la gestió de l’empresa.

Assessorament en els negocis internacionals de les empreses establertes al Principat d’Andorra amb aplicació dels convenis per evitar la doble imposició (CDI’s) que el Principat hagi signat així com negocis amb països on no hi hagi signat un conveni per evitar la doble imposició.

Assessorament d’empreses estrangeres que es vulguin traslladar al Principat d’Andorra.

Parlem?

Global HR Andorra